KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH Z WOJEWÓDZTW MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO I ŚLĄSKIEGO "BÓJ O CZAPKĘ KPT. ANTONIEGO STAWARZA" W 100 LECIE WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ I CZYNU ZBROJNEGO LEGIONÓW POLSKICH

 

„Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”

 Edycja IV – 2014

Konkurs wiedzy historycznej o odzyskaniu niepodległości spod władzy zaborczej  w 1918 r. przeznaczony dla młodzieży szkół średnich z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego

organizowany jest przez:

Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział
C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2
barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków

we współpracy z:

Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

 

 

Cel konkursu: 

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Wolność dla Narodu Polskiego rozprzestrzeniła się po ziemiach zaboru austriackiego, a dalej rosyjskiego i niemieckiego wraz z telegramem rozesłanym z Krakowa w dniu 30. X. 1918 roku za sprawą młodego porucznika - Antoniego Stawarza, którego dokonania przypominane są za sprawą organizowanego konkursu. Zarówno on, jak i wiele innych postaci mających znaczenie dla historii lokalnej przywracają do pamięci i świadomości młodych ludzi organizatorzy konkursu. W tegorocznych zmaganiach uczestnicy konkursu będą nabierać nowych umiejętności do tej pory nie wymaganych w żadnej olimpiadzie przedmiotowej z zakresu historii i nauk społecznych, a mianowicie analizy archiwalnych materiałów fotograficznych, co pozwoli na zapoznanie się w niecodzienny sposób z rzeczywistą pracą o charakterze badawczym.

 

 Informacja dla uczestników konkursu:

W Konkursie mogą brać udział szkoły średnie, które prowadzą działalność oświatową na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

 

Każda ze szkół ma prawo wystawić w Konkursie jeden zespół składający się z dwóch uczniów.

W celu przygotowania się do Konkursu należy zapoznać się z podaną uprzednio literaturą przedmiotu oraz materiałami źródłowymi, które będą dostępne poprzez forum Stowarzyszenia jedynie po uprzednim dokonaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie.

Dostęp do materiałów archiwalnych będzie odbywał się przy pomocy indywidualnie wygenerowanych kont dla poszczególnych uczestników Konkursu.

Indywidualne konto do Forum, zostanie wygenerowane w ciągu 24 godzin (z pominięciem dni wolnych od pracy) od zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie i przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Materiały archiwalne udostępnione w ramach Konkursu stanowią własność prywatną i nie mogą być dalej udostępniane poza naukowym wykorzystaniem w ramach Konkursu.

Zgłaszanie zespołów z podaniem nazwy szkoły, nazwiska nauczyciela przygotowującego zespół oraz nazwisk uczniów startujących w Konkursie zgodnie z wymaganym wzorem przyjmowane będą na adres e-mail: bojoczapke@o2.pl do dnia 20 października 2014 r. (do godziny 23.30) z dopiskiem w temacie: “Konkurs 2014”

Konkurs ma charakter olimpiady, która składa się z dwóch części: testu i egzaminu komisyjnego.

Zespoły walczą o nagrodę w klasyfikacji zespołowej, w której nagrodę stanowi replika czapki kpt. Antoniego Stawarza.

Każdy z uczestników walczy o nagrody w klasyfikacji indywidualnej, w której nagrodę stanowią indeksy na studia I stopnia w Instytucie Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Konkursu nastąpi w dniu 5 grudni 2014 r. o godzinie 13:00 w sali numer 122 Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 5 podczas Gali Finałowej Konkursu.

Laureatem Konkursu jest osoba, która otrzyma jedną z głównych nagród w Konkursie, organizatorzy przewidują przyznanie trzech równorzędnych nagród w klasyfikacji indywidualnej, nagrody specjalnej oraz nagrody głównej w klasyfikacji zespołowej.

 

Literatura konkursowa:

Piotr Łossowski: Zerwane Pęta, Warszawa, 1986

Janusz Nowak: Wieża wolności 1918, Kraków, 2008

P. Chorążykiewicz, D. Karnas: Hureczko, Historia lotniska Twierdzy Przemyśl, Warszawa, 2009; strony: 35 - 70

Lech Wyszczelski: Odrodzona Rzeczpospolita 1918, Warszawa 2013; strony: 43-228

Krzysztof Nowak: Pierwsza Niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku, Cieszyn 2008

 

Harmonogram Konkursu „Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza” 2014 

- 30 września – opracowanie literatury konkursowej, umieszczenie informacji na stronie konkursu oraz przesłanie informacji do mediów
- 1 października– rozesłanie zaproszeń do udziału w konkursie
-
20 października – zamknięcie zgłoszeń do Konkursu
- 28 listopada – test konkursowy i egzamin komisyjny
- 5 grudnia – głoszenie wyników i wręczenie nagród

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Przyjmuje się następujący harmonogram Konkursu:

a. zgłaszanie zespołów przez szkoły – 20.10.2014 r. do godziny 23:30

b. test konkursowy i egzamin komisyjny – 28.11.2014r., od godziny 9:00 do 18:00

c. Gala Finałowa Konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 05.12.2014 r. godzina 13:00 w sali numer 122 Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 5

2. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń uczestników konkursu na stronie konkursowej zostanie opublikowana lista uczestników konkursu zawierająca: imię, nazwisko, nazwę szkoły, co będzie stanowiło potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Lista ta zostanie opublikowana najpóźniej na trzy dni od ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.

3. W przypadku nie uwzględnienia danego zgłoszenia na opublikowanej liście zgłaszający mają prawo zgłosić reklamację w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy uczestników konkursu, po tym terminie jakiekolwiek roszczenia nie będą uwzględniane.

4. Zgłoszenie do udziału w konkursie musi być sporządzone według poniższego wzoru   i zawierać wszystkie wymagane dane:

 

Nazwa Szkoły  

 

 

 

Typ Szkoły (liceum, technikum, szkoła zawodowa)

 

Adres Szkoły  

 

Województwo  

 

  Nauczyciel Prowadzący Uczestnik 1 Uczestnik 2
Imię      
Nazwisko      
e-mail      
Nr telefonu      
PESEL ND    

Klasa

ND

 

 

*ND - nie dotyczy 

 

5. Zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane.

6. Udział w egzaminach konkursowych mogą brać jedynie osoby uprzednio zgłoszone do konkursu po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej (inne dokumenty stwierdzające tożsamość nie będą uwzględniane).

7. Organizator powiadamia uczestników drogą e-mail o przyjęciu zgłoszenia, czasie i miejscu przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu.

8. Uczestnicy konkursu winni się stawić w wyznaczonym przez organizatora miejscu, w którym będą przeprowadzane egzaminy nie później niż 20 min przed wyznaczonym terminem celem dokonania rejestracji.

9. Przed rozpoczęciem egzaminu uczestnicy muszą zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem szczegółowy regulamin przeprowadzania egzaminu testowego oraz zastosować się do wszelkich wskazań porządkowych organizatora lub osób go reprezentujących podczas poszczególnych etapów konkursu.

10. Egzamin konkursowy składa się z dwóch części:

a. I część: test mieszany z pytaniami pojedynczego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz otwartymi;

b. II część: egzamin komisyjny składany przed trzyosobową komisją, której skład zatwierdza organizator Konkursu.

11. Liczby punktów zdobyte przez każdego z uczestników w I i II części Konkursu sumują się i dają tym samym wynik indywidualny, wynik ogólny stanowi suma punktów zdobytych przez zespół wystawiony przez daną szkołę.

12. Wyniki konkursu zostaną podane w dwóch kategoriach generalnej i indywidualnej.

13. Klasyfikacja generalna dotyczy uczestniczących w konkursie szkół i będzie zależała od łącznej liczby punktów zdobytych przez dwóch uczestników wchodzących w skład danego zespołu.

14. Klasyfikacja indywidualna dotyczy poszczególnych uczestników biorących udział w konkursie .

15. W przypadku uzyskania przez uczestników Konkursu jednakowej liczby punktów uniemożliwiającego przyznanie którejkolwiek z nagród organizator może zarządzić „dogrywkę” w dniu gali konkursowej, o czym poinformuje zainteresowane osoby poprzez e-mail lub telefonicznie.

16. W konkursie przewidziane są:

a. nagroda główna w klasyfikacji ogólnej: dla najlepszego zespołu – w tym przypadku sumowane są punkty zdobyte przez każdego z uczestników konkursu należących do tego samego dwuosobowego zespołu reprezentującego daną szkołę

b. nagroda główna w klasyfikacji indywidualnej: dla uczestników konkursu, którzy w klasyfikacji indywidualnej uzyskają trzy najlepsze wyniki ufundowano indeksy na studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

c. inne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu, przy czym mianem laureata konkursu określa się osoby, które wezmą udział w egzaminie komisyjnym

d. organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania nagrody specjalnej

17. Organizator konkursu  w przypadku stwierdzenia nie honorowego składania egzaminu testowego (ściągania lub utrudniania go innym uczestnikom) ma prawo do natychmiastowego usunięcia takiego uczestnika z sali, gdzie będzie przeprowadzany egzamin włącznie z sankcją wykreślenia go z listy uczestników konkursu.

18. Realizacja głównej nagrody w klasyfikacji indywidualnej będzie możliwa jedynie po zdaniu egzaminu maturalnego.

19. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych i relacjach dotyczących konkursu oraz potwierdzają akceptację Regulaminu Konkursu.

 


Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.